Professor in Procestechnologie voor Innovatieve Eiwitrijke Levensmiddelen

Belgique
Posted 3 years ago

U ontwikkelt een eigen onderzoeksprogramma van internationaal niveau in het domein van processing van eiwitrijke levensmiddelen zoals klassieke vlees- en/of visproducten, maar evenzeer innovatieve eiwitrijke (incl. plantaardige) alternatieven. De focus van het onderzoeksprogramma omvat het bestuderen van diverse transformaties tijdens eenheidsbewerkingen eigen aan de verwerking van eiwitrijke producten, zoals verhitten (pasteurisatie, sterilisatie, ovenprocessen), roken, drogen, rijpen, …

Een mogelijke onderzoekslijn omvat het bestuderen van de impact van procescondities (vb. tijdens verhitten, roken, …) op de vorming van procesgeïnduceerde contaminanten in vlees- en/of visproducten zoals N-nitrosamines, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, heterocyclische aromatische amines, … en het uitwerken van strategieën om hun vorming te verlagen of voorkomen.

Een tweede voorbeeld omvat het bestuderen van de impact van procescondities op de vorming van aroma-actieve componenten in eiwitrijke levensmiddelen, met inbegrip van hun relatie tot sensorische eigenschappen.

U ontwikkelt een nieuw onderzoeksprogramma dat aansluiting vindt bij de lopende onderzoekslijnen binnen de Onderzoeksgroep voor Technologie en Kwaliteit van Dierlijke Producten en dat verder ook complementair is aan bestaande onderzoekslijnen binnen de technologiecluster Bio-Engineering Technology en het Departement Microbiële en Moleculaire Systemen.

Binnen het voorgestelde domein ontplooit U activiteiten van gericht wetenschappelijk onderzoek die resulteren in doctoraten en publicaties die voldoen aan de internationale standaarden en die leiden tot een brede internationale erkenning. Hierbij bestendigt U het bestaande bedrijfsnetwerk en breidt dit verder uit, met het oog op valorisatie van onderzoeksresultaten en het uitvoeren van industriële dienstverlening. Om deze doelstellingen te bereiken bent U in staat om competitief zowel projectmatige overheidsfinanciering als bilaterale industriële financiering te verwerven.

Onderwijs

U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs aan zowel bachelor als masterstudenten binnen het domein van (bio)chemie en levensmiddelentechnologie, met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel.

U draagt ook bij aan het pedagogisch project van de faculteit en de universiteit door begeleiding van studentenprojecten (bv. bachelor- en masterproeven) en als promotor van doctoraatsstudenten.

U ontwikkelt uw onderwijs overeenkomstig de visie van de KU Leuven op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden.

Er wordt verwacht van alle professoren dat ze ook een aantal basisvakken onderwijzen.

Dienstverlening
U bent bereid tot wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening.

U onderhoudt nauw contact met het (lokale) werkveld. Zoals hoger vermeld is het onderhouden van contacten met bedrijven die in aanmerking komen voor valorisatie van onderzoeksresultaten hierbij van groot belang.

U speelt een actieve rol bij de profilering van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen ten aanzien van nieuwe studenten en het brede werkveld door participatie bij info- en opendeurdagen, netwerkmomenten en beurzen, … Daarnaast wordt een enthousiaste inzet verwacht in de verschillende commissies en werkgroepen van het Departement Microbiële en Moleculaire Systemen en de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen.

ADDITIONAL INFORMATION

Benefits

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving.

De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Onze universiteit is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau.

Uw hoofdwerkplaats is KU Leuven Technologiecampus Gent, in een historische stad met een spoorverbinding van 40 minuten naar Brussel, en ongeveer 3 uur naar Parijs, Londen en Amsterdam.

Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt U aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als tenure track docent voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.

De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching,…  Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 100.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden.

Eligibility criteria

U hebt een diploma van doctor in de Industriële Ingenieurswetenschappen (bij voorkeur met specialisatie Biochemie) of doctor in de Bio-Ingenieurswetenschappen (bij voorkeur met specialisatie Levensmiddelentechnologie) of een ander domein dat een uitstekende voorbereiding op het onderzoeksprogramma garandeert.

U beschikt over een sterk onderzoeksdossier in het vakgebied. Dit moet blijken uit uw publicaties of uit uw onderzoekservaring binnen de industrie. U heeft de ambitie bij te dragen tot valorisatie van onderzoek binnen industrie en maatschappij. Internationale ervaring is een belangrijk pluspunt.

U hebt aantoonbare kwaliteiten voor het academisch onderwijs. Onderwijservaring is een pluspunt.

U beschikt over organisatorische vaardigheden en u bent collegiaal ingesteld. U bezit ook leidinggevende capaciteiten in een universitaire of industriële context.

Een goede kennis van het Engels is een vereiste. De KU Leuven biedt cursussen academisch Engels aan.

De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als U bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.
Vooraleer U een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt U de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands respectievelijk Engels te verwerven.

Selection process

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt U contact opnemen met:

U kunt tot maandag 14 april solliciteren, uitsluitend via onze online sollicitatietoepassing. Als u bij het online solliciteren problemen ondervindt, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.
Voeg aan uw sollicitatie volgende onderdelen toe in de Engelse taal (meer info vindt u op de jobsite KU Leuven):

  • een biosketch waarin u uw meerwaarde als academicus aantoont voor de kerntaken onderzoek, onderwijs en dienstverlening in uw voorbije loopbaan en voor uw toekomstige activiteiten (maximaal 2 pagina’s) ;
  • een dossier over uw vijf belangrijkste publicaties of realisaties;
  • een uitgebreid cv (met inbegrip van een volledige publicatielijst en desgevallend een portfolio van uw belangrijkste projecten);
  • een onderzoeksplan met aandacht voor de uitbouw van een onderzoekslijn en bijhorend onderzoeksteam met oog voor samenwerking met collega-onderzoekers binnen de entiteit van tewerkstelling (maximaal 4 pagina’s);
  • uw visie op het academisch onderwijs en de organisatie ervan (maximaal 2 pagina’s);
  • uw bijdrage aan dienstverlenende activiteiten (interne representatie via lidmaatschap in raden en bestuursorganen, bijdragen aan de maatschappij vanuit onderwijs en onderzoek, outreach en wetenschapscommunicatie) (maximaal 1pagina);
  • uw visie op leiderschap (maximaal 1 pagina).

De KU Leuven voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid. Zij moedigt kandidaten uit groepen die in de universiteit momenteel ondervertegenwoordigd zijn expliciet aan om zich kandidaat te stellen.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 14/04/2020 via onze online sollicitatietoepassing

Web site for additional job details

Job Features

Job CategoryEnseignement et recherche scientifique

Apply Online

Laissez un commentaire

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.